Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU


FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Enesa Bezdroba, MA na

temu: ”ANTROPOGENE PRETPOSTAVKE EKOLOŠKE SIGURNOSTI” stavlja na uvid javnosti


KANDIDAT: Enes Bezdrob, MA

ZAPOSLEN: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”ANTROPOGENE PRETPOSTAVKE EKOLOŠKE SIGURNOSTI”

KOMISIJA:

1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i

sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnoj oblasti „Sigurnosne studije“, predsjednik;

2. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku,

kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnoj oblasti „Sigurnosne studije“,

član/mentor;

3. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i

sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne

studije”, član.


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na

Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba

postdiplomskog studija.


Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana

objave.


U Sarajevu, 26.11.2020.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS