Organizacija nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u uslovima pojave koronavirusa (COVID-19)

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju u BiH i Regionu i odluke i preporuke Kriznih štabova ministarstava zdravstva KS i FBiH, Univerzitet u Sarajevu je održao 22. vanrednu sjednicu Senata sa jednom tačkom Dnevnog reda:

 1. Organizacija nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u uslovima pojave koronavirusa (COVID-19).

Imajući u vidu sljedeće činjenice:

 • na Univerzitetu u Sarajevu studira oko 27 000 studenata, od čega redovnih i redovnih samofinansirajućih oko 18 500,

 • oko 45 % studenata dolaze izvan Kantona Sarajevo od kojih je njih oko 1300 smješteno u studentskim domovima,

 • oko 4 % studenata dolaze izvan BiH, uglavnom iz zemalja Regiona,

 • skoro svi fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu imaju broj studenata veći od 250, a najveći broj OJ u svakom momentu ima više od 250 studenata na jednom mjestu,

 • trenutno je na Univerzitetu u Sarajevu oko 100 studenata kroz različite programe mobilnosti,

a u cilju zaštite zdravlja studenata i zaposlenika Univerziteta u Sarajevu i prevencije pojave i širenja zaraze koronavirusom, Senat Univerziteta u Sarajevu je u skladu sa članom 57. Zakona o visokom obrazovanju i člana 59. Statuta donio sljedeće Zaključke o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u periodu od dvije sedmice s početkom od 12.03.2020. godine i Preporuke o ponašanju studenata i zaposlenika.

Z A K LJ U Č C I

 1. Teoretska i praktična nastava „u učionici“ na organizacionim i podorganizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu se obustavlja. Sugeriše se organizacionim i podorganizacionim jedinicama organizacija i realizacija online nastave korištenjem već uspostavljenih platformi za DL studij, besplatnih platformi, intraneta, e-maila i svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije.

 2. Nastava koja se izvodi izvan prostora organizacionih i podorganizacionih jedinica se u potpunosti obustavlja.

 3. Nastava koju nije moguće realizirati online mora se u potpunosti nadoknaditi po sticanju uslova, a u dogovoru sa asocijacijama studenata OJ.

 4. Zadužuju se nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu za intenzivnije konsultacije i komunikaciju sa studentima putem raspoloživih kanala e-komunikacije.

 5. Obavezuju se studenti da vrijeme online realizacije nastave maksimalno koriste za učenje i spremanje ispita čiji termini u ovom momentu ostaju u skladu sa već utvrđenim akademskim kalendarom za studijsku 2019/2020. godinu.

 6. Zadužuju se rukovodioci i uposlenici Univerziteta u Sarajevu – nastavno i nenastavno osoblje, osim onih iz rizičnih kategorija i onih sa manifestnim simptomima respiratornih infekcija, na pojačan rad na radnom mjestu, ali po potrebi i od kuće u smislu: organizacije radnog procesa u promijenjenim uslovima - smanjenje ličnih kontakata, priprema materijala za online nastavu, intenzivne konsultacije i sa studentima putem e-komunikacije, praćenje realizacije online nastave i učenja, pojačane mjere higijene prostora i opreme, pojačana kontrola ulaska u objekte i zadržavanja u istim...

 7. Otkazuju se sve aktivnosti koje podrazumijevaju okupljanja i direktne kontakte većeg broja osoba, među kojima i aktivnosti iz Projekta promocije upisa na UNSA u studijskoj 2020/2021. godini („Budi student fakulteta/akademije UNSA na jedan dan“, Dan otvorenih vrata UNSA), te se promocija upisa ima provoditi putem medija i društvenih mreža.

 8. Univerzitet u Sarajevu će nastaviti sa praćenjem epidemiološke situacije i preporuka nadležnih institucija, te postupati u skladu sa istim.

 9. Formira se Krizni štab Univerziteta u Sarajevu kojeg čine rektor, prorektori i predsjednici grupacija nauka i umjetnosti.

Rektor:

Prof. dr Rifat Škrijelj

ZAKLJUČCI UNIVERZITETA

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
 • Facebook Clean
 • YouTube Clean
 • Google+ Clean
 • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS