Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata

February 27, 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Srđana Vujovića,MA na temu: ”DJECA U RIZIKU OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA U BOSNI I HERCEGOVINI” stavlja na uvid javnosti

 

 

KANDIDAT: Srđan Vujović, MA

ZAPOSLEN: UNDP

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”DJECA U RIZIKU OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA U BOSNI I HERCEGOVINI”

 

KOMISIJA:

  1. Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, predsjednik;

  2. Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, član/mentor;

  3. Dr. Alisabri Šabani, doktor socioloških nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sociologija”, član.

 

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba postdiplomskog studija.

 

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

 

 

U Sarajevu, 27.02.2020.

Please reload

Izdvajamo