izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije

February 6, 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Murisa Mujanovića,MA na temu: ”OBRAZOVANJE I OBUKA ZA UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA” stavlja na uvid javnosti

 

 

KANDIDAT: Muris Mujanović, MA

ZAPOSLEN: Mujanovići d.o.o.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”OBRAZOVANJE I OBUKA ZA UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA”

 

KOMISIJA:

  1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnim oblastima „Kriminalistika” i „Sigurnosne studije“, predsjednik;

  2. Dr. Želimir Kešetović, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za bezbjednost Univerziteta u Beogradu na nastavnim predmetima „Krizni menadžment” i „Mediji i komunikacije“, član/mentor;

  3. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

 

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije se može pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba postdiplomskog studija.

 

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

 

 

U Sarajevu, 06.02.2020.

Please reload

Izdvajamo