K O N K U R S za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

October 22, 2018

 

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 116. i 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa studija (doktorski studij) Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-622/13 od 06.03.2013. godine, Odluke Senata Univerziteta u  Sarajevu  o  davanju  saglasnosti  za  raspisivanje  javnog  konkursa  broj:  01-652/18 od 27.06.2018. godine, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu broj: 03-02-3196/18 od 05.06.2018. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i   mlade  Kantona Sarajevo broj: 11/05-38-27143-2/18 od 03.09.2018. godine, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, objavljuje 


K O N K U R S 
 
za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini u drugom upisnom roku 
 

TEKST KONKURSA

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a