Uvid u izvještaj komisije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Adnana Fazlića,MA

October 8, 2018

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Adnana Fazlića,MA na temu: ”UČINAK VERBALNOG ZASJENJIVANJA NA TAKTIKU PROVOĐENJA RADNJE PREPOZNAVANJA OSOBA U KRIMINALISTIČKOJ PRAKSI ” stavlja na uvid javnosti

 

 

KANDIDAT: Adnan Fazlić,MA

ZAPOSLEN: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”UČINAK VERBALNOG ZASJENJIVANJA NA TAKTIKU PROVOĐENJA RADNJE PREPOZNAVANJA OSOBA U KRIMINALISTIČKOJ PRAKSI ”

KOMISIJA:

  1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, predsjednik;

  2. Dr. Irma Deljkić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;

  3. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član.

 

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije se može pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo u Službi postdiplomskog studija.

 

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

 

 

U Sarajevu, 08.10.2018.

Please reload

Izdvajamo