Uvid javnosti u izvještaj komisije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Almira Pustahije

April 12, 2018

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Almira Pustahije na temu: ”SAVREMENI TERORIZAM I GLOBALIZACIJA” stavlja na uvid javnosti

 

 

KANDIDAT: mr. sc. Almir Pustahija

ZAPOSLEN: Trenutno nezaposlen

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”SAVREMENI TERORIZAM I GLOBALIZACIJA”

KOMISIJA:

  1. Dr. Sakib Softić, doktor pravnih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Međunarodno pravo”, predsjednik;

  2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti ”Sigurnosne studije”, mentor/član;

  3. Dr. Bakir Alispahić, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti ”Sigurnosne studije”, član;

  4. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

 

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije se može pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo u Službi postdiplomskog studija.

 

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

 

 

U Sarajevu, 12.04.2018.

Please reload

Izdvajamo