ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE SANDRE KOBAJICA


UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidatkinja Sandra Kobajica, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

KRIMINOLOŠKA OBILJEŽJA EKOLOŠKOG KRIMINALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI”.


U skladu sa Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-1/20 od 04.06.2020. godine, stav 6. odbrana doktorske disertacije će se obaviti bez prisustva publike, dana 14.04.2021. godine u 12:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar PDS.


Recent Posts

See All

Obavijest o biblioteci

Biblioteka FKKSS zbog zakonske obaveze revizije cjelokupnog knjižničnog fonda neće raditi za korisnike od 11. 10. 2021. do 29. 10. 2021. godine. Molimo korisnike da vrate posuđenu građu kako bismo neo