College Library

   Biblioteka i   

 izdavaštvo

Biblioteka Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije osnovana je ubrzo nakon‚ početka rada samog  Fakulteta u junu 1994. godine.

 

Biblioteka je uključena u Kooperativni online bibliotečko-bibliografski sistem i servis (COBISS) 1999. godine, ali je ubrzo nastao prekid u radu sistema u Bosni i Hercegovini, te je ponovo dio sistema od 2005. godine. COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u nacionalni bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, kao i brojnim drugim mogućnostima.


Biblioteka je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa, a to znači da je njena knjižna građa vezana za plan i program rada Fakulteta. Cilj biblioteke je da prati zadani program Fakulteta, ali i da zadovolji potrebe svih korisnika.

 

Biblioteka posjeduje:

  • Fond monografskih publikacija;

  • Fond serijskih publikacija;

  • Zbirku doktorskih disertacija odbranjenih na FKKSS Univerziteta u Sarajevu.

  • Zbirku diplomskih i magistarskih radova odbranjenih na FKKSS Univerziteta u Sarajevu.

KT header.jpg

Kriminalističke teme – časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije“ osnovan je 1998. godine. U početku koncipiran kao časopis za poglavito kriminalističku teoriju i praksu, imao je za cilj praćenje i predstavljanje modernih kriminalističkih spoznaja i dostignuća. Istovremeno, to je predstavljalo mogućnost i prostor za ostvarivanje šire komunikacije i saradnje u domaćoj i međunarodnoj stručnoj i naučnoj javnosti. Nakon kratkoga prekida u izdavanju, nešto izmijenjenog koncepcijskog rješenja javlja se 2002. godine. Časopis se tada, pored kriminalistike, počeo intenzivnije baviti i područjima kriminologije i sigurnosnih studija, te se na taj način tematski i uređivački usaglasio sa funkcijom i misijom izdavača, Fakulteta za kriminalistiku,  kriminologiju i sigurnosne studije. Naučna i društvena opravdanost za pokretanje časopisa je imperativ vremena, budući da je po temama i koncepcijom jedinstven u Bosni i Hercegovini.

Časopis svojim sadržajem smjera promoviranju kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija kao specifičnih naučnih područja, te doprinosu ukupnom naučnom, kulturnom i društveno-ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, ali i promociji demokratskog, građanskog društva, postizanju najviših standarda nastave i naučnoistraživačkog i stručnog rada.

Naša izdanja dostupna online