Šta je potrebno uraditi da mi se izda Nastavni plan i program po kojem sam studirao/la?


Potrebno je popuniti Zahjev za izdavanje NPP sa prepisom ocjena. (vidi odjeljak Zahtjevi) Unijeti u zahtjev tražene podatke. Potpisani zahtjev odnijeti na protokol. Kada NPP bude gotov, bit ćete obaviješteni putem kontakta koji ste ostavili. Kolegica će vas obavijestiti koliko novaca trebate uplatiti za NPP. Način uplate:
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Svrha doznake: Izdavanje Nastavnog plana i programa
Vrsta prihoda: 722429
Poziv na broj: 0000000017
Budžetska organizacija: 3502009
Broj opštine: 077
Račun primaoca: 141 196 532 000 84 75
Šta je potrebno za ispis sa Fakulteta?


Za ispis sa Fakulteta potrebno je:

 • donijeti indeks (ukoliko ste izgubili indeks, indeks je potrebno proglasiti nevažećim u Službenim novinama (naselje Otoka)

 • popuniti zahtjev za ispis (vidi odjeljak Zahtjevi)

 • izmiriti dug za školarinu (ukoliko imate dug)

 • uplatiti 50 KM - svrha ispis sa Fakulteta

Način popunjavanja uplatnice za ispis:
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Svrha doznake: Ispis sa fakulteta
Vrsta prihoda: 722429
Poziv na broj: 00 00 00 00 22
Budžetska organizacija: 3502009
Broj opštine: 077
Račun primaoca: 141 196 532 000 84 75

Uz ispisnicu, dobit ćete vaša original svjedočanstva srednje škole, prepis ocjena i indeks.
Kako da ponovo steknem status studenta? (studenti koji se nisu ispisali, koji nisu aktivni studenti)


Da biste uvezali status studenta, potrebno je popuniti formular zahtjev za uvezivanje statusa studenta. Popunjeni zahtjev predati na protokol. bit ćete obaviješteni putem kontakta koji ste ostavili. (vidi odjeljak Zahtjevi).
Kako da izvršim prelaz sa druge Visokoškolske ustanove?


Službene novine Kantona Sarajevo, godina XXII, broj 33 od 24.08.2017.godine: „Član 91.
(nastavak studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi/organizacionoj jedinici)

 1. Studentu koji studira na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu ili na drugoj organizacionoj jedinici u okviru visokoškolske ustanove može se odobriti nastavak studija na istom ili srodnom studijskom programu visokoškolske ustanove/organizacione jedinice.
 2. Odluku o prelasku studenata sa druge visokoškolske ustanove/organizacione jedinice donosi rukovodilac organizacione jedinice pod uslovima utvrđenim općim aktom koji donosi vijeće organizacione jedinice.“
Potrebni dokumenti za prelaz sa druge visokoškolske ustanove:
 • Zahtjev za prelaz (vidi odjeljak Zahtjevi)
 • Prepis ocjena iz ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi
 • Nastavni plan i program po kojem ste studirali (NPP samo iz položenih ispita)
 • Potvrda da ste upisani na drugoj VŠU
 • Potvrda da li ste polagali prijemni ispit
Sve ove dokumente, zajedno sa zahtjevom za prelaz predati na protokol Fakulteta. Kada odluka bude gotova, bit ćete obaviješteni putem kontakta koji ste ostavili.
Kako da preuzmem original svedočanstva srednje škole na revers?


Svjedočanstva srednje škole možete preuzeti na studentskoj službi Fakulteta. Da biste preuzeli original svjedočastva srednje škole, potrebno je donijeti i ostaviti indeks u studentskoj službi. Kada vratite svjedočanstva, bit će vam vraćen indeks.
Šta je potrebno za prijevremeno štampanje diplome?


Prijevremeno štampanje diplome mogu tražiti samo diplomanti koji su strani državljani, radi nostrifikacije diplome u inostranstvu.
Za prijevremeno štampanje diplome potrebno je predati sljedeće:

 • Zahtjev za prijevremeno štampanje diplome sa obrazloženjem zašto tražite štampanje diplome prije vremena – 3 primjerka,
 • Kopija osobne/lične karte države čiji ste državljanin
 • Uplata od 90 KM za štampanje diplome (ukoliko ste već platili 90 KM za štampanje diplome, ne trebate ponovo uplaćivati).
Šta je potrebno da se izvrši ekvivalencija predbolonjskog NPP (VII stepen) na I ciklus studija (240 ECTS)


 • Popuniti propisan obrazac za ekvivalenciju bodova (vidi odjeljak Zahtjevi)
 • Kopirati i ovjeriti kopiju diplome
 • Prepis ocjena
 • Uplata od 400 KM
Kada stičem status Apsolventa – Apsolventski staž?


Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij Univerziteta u Sarajevu:
Član 41. (Apsolventski staž)
"(1) Student koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete zadržava status studenta narednu studijsku godinu (apsolventski staž) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine.
(2) Ukoliko student u vremenskom periodu iz stava (1) ovog člana ne položi nepoložene ispite, dužan je obnoviti studijsku godinu.
(3) Ukoliko je student položio sve ispite, izuzev završnog rada, ima pravo braniti završni rad u toku studijske godine, bez obzira na ispitne rokove utvrđene Zakonom, Statutom i ovim pravilima„
Komisijski ispit


Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij Univerziteta u Sarajevu: Član 38.
(Žalba na ocjenu i komosijski ispit)
„(1) Student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom na ispitu može u roku od dva radna dana od dana objavljivanja rezultata ispita na oglasnoj ploči pisano traćiti da ispit ponovi pred komisijom.
(2) Zahtjev za ponavljanje ispita iz stava (1) ovog člana mora biti obrazložen.
.
.
(5) U slučaju zahtjeva iz stava 1. ovog člana, pisani ispit ili pisani dio ispita neće se ponoviti pred komisijom, već će postojeći ocijenjeni pisani rad komisija ponovo pregledati i ocijeniti, dok je ponavljanje usmenog ispita ili usmenog dijela ispita pred komisijom obavezno.
.
.
(8) Student može tražiti komisijski ispit najviše dva puta u toku jedne studijske godine.„
Šta je potrebno za odbranu diplomskog rada (Predbolonjski sistem - SNPP, VII stepen)?


Za odbranu diplomskog rada potrebno je dostaviti voditelju službe za nastavu:

 • Četiri ukoričena rada;
 • Popunjenu molbu (preuzeti na web stranici fakulteta ili preuzeti u službi za nastavu);
 • izvještaj mentora u tri primjerka;
 • potvrda o odobrenju teme;
 • potvrda iz studentske službe;
 • potvrda iz biblioteke.
NAPOMENA: Dokumentaciju predati Službi za nastavu isključivo u kompletu, jer nepotpuna se neće uzeti u razmatranje.
Šta je potrebno za odbranu završnog rada – I ciklus studija?


 • Četiri ukoričena rada + rad na CD-u (Završni rad);
 • Popunjenu molbu (preuzeti na web stranici Fakulteta ili preuzeti u službi za nastavu);
 • izvještaj mentora u tri primjerka;
 • potvrda o odobrenju teme;
 • potvrda iz studentske službe;
 • potvrda iz biblioteke.
NAPOMENA: Dokumentaciju predati Službi za nastavu isključivo u kompletu, jer se nepotpuna neće uzeti u razmatranje.
Šta je potrebno za uvjerenje o diplomiranju (za studente koji nemaju odbranu završnog rada ?


Svi studenti koji nemaju u NPP predviđenu odbranu završnog rada, studentskoj službi predaju:

 • Indeks
 • Kopiju indeksa (ne treba ovjeravati) sa prvom stranicom (slika i podaci), upisanim svim semestrima i položenim i upisanim u indeks svim ispitima
 • 2 ŠV–50 obrasca za diplomirane studente
 • uplatu od 90 KM za štampanje diplome
 • uplatu od 30 KM za uvjerenje o diplomiranju
NAČIN UPLATE 1 KM ZA 2 ŠV-50 OBRASCA:
Primalac: JR Trezor KS Univerzitet u Sarajevu - Rektorat
Svrha doznake: uplata-štamparija upisnog materijala
Vrsta prihoda: 722631
Poziv na broj: 00 00 00 00 35
Budžetska organizacija: 3502001
Broj opštine: 077
Račun primaoca: 141 196 532 000 84 75 NAČIN UPLATE 90 KM ZA ŠTAMPANJE DIPLOME:
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Svrha doznake: izdavanje/štampanje diplome
Vrsta prihoda: 722429
Poziv na broj: 00 00 00 00 19
Budžetska organizacija: 3502009
Broj opštine: 077
Račun primaoca: 141 196 532 000 84 75 NAČIN UPLATE 30 KM ZA UVJERENJE O DIPLOMIRANJU:
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Svrha doznake: izdavanje/štampanje diplome
Vrsta prihoda: 722429
Poziv na broj: 00 00 00 00 18
Budžetska organizacija: 3502009
Broj opštine: 077
Račun primaoca: 141 196 532 000 84 75
Šta trebam učiniti kada položim i u indeks upišem sve ispite (za studente koji imaju predviđenu odbranu završnog (za I ciklus studija) ili diplomskog (Predbolonjski studij-VII stepen) rada?


Svi studenti su dužni, nakon unešenih svih ocjena iz položenih predmeta u indeks, javiti se studentskoj službi radi kontrole. Studentskoj službi trebate dostaviti:

 • Indeks
 • Kopiju indeksa (ne treba ovjeravati) sa prvom stranicom (slika i podaci), upisanim svim semestrima i položenim i upisanim u indeks svim ispitima