FKKSS Facebook FKKSS web On-line oglasne ploce FKKSS Info Organizacija studija

Novosti

Nove stranice Instituta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije možete posjetiti na sljedečem linku.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uputilo je poziv za kandidiranje za dodjelu podrške najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH.

Aplikacije najboljih studenata usklađene sa kriterijima iz poziva potrebno je dostaviti najkasnije do 10. 11. 2014. godine do 15,00 sati na Protokol Univerziteta u Sarajevu.

U prilogu je poziv i dopis.

Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerziteta u Sarajevu, jučer su boravili Gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić, njegov zamjenik Ervin Kolarec, i Dekan Veleučilišta Velika Gorica, Prof. Mr. Sc. Ivan Toth. Tokom sastanka razgovaralo se dosadašnjim oblicima saradnje, koji su rezultat implementacije Sporazuma o saradnji ove dvije naučne institucije, te o modalitetima i pravcima saradnje za naredni period. „Tokom razgovora, postignuta je saglasnost o potrebi unaprjeđenja saradnje. Prije svega najbitniji je zajednički interes provođenja istraživanja kritičnih infrastruktura sa ciljem utvrđivanja potreba i procjene rizika, te s tim i u vezi organizacije edukacije za odgovorne i uposlene u kritičnim infrastrukturama“ – kazao je dekan FKKSS Nedžad Korajlić. On je dodao da u tom smislu, koristila bi se dosadašnja iskustva kolega iz Velike Gorice, koji u saradnji sa partnerima iz Evropske Unije već rade na razvoju programa edukacije uposlenih u kritičnim infrastrukturama u Republici Hrvatskoj.  „Na ovom sastanku započeli su i razgovori o pokretanju novog časopisa koji bi tretirao sigurnosnu problematiku, a koji bi bio od regionalnog značaja, u skladu sa najvišim akademskim standardima u pisanju i objavljivanju radova. „ – dodao je Korajlić.


...

Dobrodošli!

Dobro došli na stranice Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije


OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

Obavještavaju se kandidati da je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije uputio molbu rektoru Univerziteta u Sarajevu za odobrenje povećanja upisne kvote na drugom ciklusu studija u akademskoj 2014/2015. godini.

Kada Fakultet dobije odgovor vezano za upućenu molbu, kandidati će biti obaviješteni o eventualnom proširenju rang-liste.

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) PLANU I PROGRAMU


Obavještavaju se studenti, da na osnovu odredbe člana 79. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/2010 – prečišćeni tekst); 

Student ima pravo da završi studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa tog studenta, odnosno prije stupanja na snagu ovog Zakona, uz obavezu da započeti studij završi najkasnije do 30.09.2015. godine. 

Nakon isteka ovoga roka student nastavlja studij prema Bolonjskom procesu.


Brošura

Informacije za brucoše


Flayer

Informacije za brucoše


 

Guide

Information about Faculty 


 

Prijedlog mjera

za preventivno suzbijanje koruptivnih pojava na Univerzitetu u Sarajevu


Literatura za studij

Predložena literatura za I i II ciklus studija
Google Apps

Pristup sistemu 

Provjera statusa sistema 

Dokumentacija i pomoć 


Zanimljivosti

Logo Fakulteta

Dizajniran je tako da se može koristiti i kao logotip (kada je u grafičko rješenje uključen i naziv Fakulteta). Plava boja je izabrana iz više razloga: uz žutu to je osnovna boja zastave Bosne i Hercegovine čime naglašavamo našu orijentaciju prema čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, nadalje plava boja se tradicionalno veže uz kriminalistiku i srodne nauke. Sam logo je sastavljen od stilizovanih početnih slova naziva Fakulteta obezbjeđujući povezanost logoa i institucije koju predstavlja. Slova su kombinovana na način da formiraju simboličku raskrsnicu u više smjerova, što predstavlja multidimenzionalnost i višestrukost oblasti kojima se Fakultet bavi i proučava. Logo ne posjeduje granice jer smo i time željeli naglasiti otvorenost i želju za konstantnim naučnim doprinosom.

Dekan

Prvi dekan Fakulteta je bio Prof. dr. Mehmed Kenović.

FKN/FKKSS

Fakultet kriminalističkih nauka (kako se po osnivanju zvao Fakultet) je prva i dugo vremena jedina civilna institucija u regionu koja proučava i podučava oblast kriminalistike.