FKKSS Facebook FKKSS web On-line oglasne ploce FKKSS Info Organizacija studija

Novosti

DANA 15.12.2014. GODINE DEKAN FAKULTETA ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE JE POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA DIREKTOROM OBAVJEŠTAJNO SIGURNOSNE AGENCIJE BIH (OSA/OBA BIH). SPORAZUM OBUHVATA SARADNJU NAUČNU I STRUČNU SARADNJU IZMEĐU FAKULTETA I OSA BIH.

U ponedjeljak, 15.12.2014. godine, u periodu od 12:00 do 13:30, u amfiteatru br. 6 će se održati predavanje na temu: "Genocid u praksi MKSJ"

Predavač: Amir Čengic, Pravni savjetnik Sudskih vijeća Tribunala (biografija)

U utorak, 16.12.2014. godine, u periodu od 12:00 do 13:00, u amfiteatru br. 6 će se održati predavanje na engleskom jeziku na temu: "Sentencing for War Crimes at the ICTY/ICTR" (Politika kažnjavanja Tribunala za ratne zločine)

Predavač: Doc. Dr. Barbora Hola, Pravni Fakultet, Univerzitet Amsterdam (biografija)One of the leading young scholars in crime and justice in Bosnia and Herzegovina (BiH) will offer a special presentation on recent developments and issues in his country at the College of Criminal Justice. 

Professor Almir Maljević, Associate Dean for International Relations and a faculty member for Criminal Justice, Criminology and Security Studies at the University of Sarajevo, will address crime statistics, the reform of criminal legislation and challenges that the criminal justice system faced in BiH following the war. The region declared its independence from the former Yugoslavia in 1992, followed by years of ethnic unrest among the country’s Bosniak, Croat and Serb populations. 

As the German Academic Exchange Service (DAAD) scholar, Maljević spent three years at the Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg, Germany. Maljević has published extensively in English, Bosnian, and German languages on the issues of corruption, organized crime and juvenile delinquency.

Throughout his career, Maljević served as project manager, researcher, consultant, or legal/criminal justice expert for various governmental and international organizations such as the Council of Ministers of BiH, United Nations Development Programme BiH, Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, United Nations Office on Drugs and Crime, and Open Society Institute New York.

The presentation will be followed by a colloquium for graduate students in the Bates Room.

sa: http://shsucj.blogspot.com/2014/10/crime-and-justice-in-bosnia-and.html


U prostorijama Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu je 8. decembra 2014. godine potpisan sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnjih između ovog zavoda i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Sporazum su potpisali direktor zavoda mr.sc. Kenan Kapo s jedne strane te dekan Fakulteta prof.dr. Nedžad Korajlić i direktor Instituta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof.dr. Muhamed Budimlić s druge strane. Potpisivanju sporazuma je bio nazočan i zamjenik direktora zavoda Vinko Božić. Ovaj sporazum predstavlja prvi korak u realizaciji najavljenih aktivnosti ka unaprijeđenju institucionalne saradnje na planu nauke u oblasti socijalne kontrole kriminaliteta, o čemu je prethodnog mjeseca na Fakultetu održan i okrugli sto sa predstavnicima institucija za provedbu prekršajnog i krivičnog zakonodavstva.

Sporazum, između ostalog pretpostavlja:
  • Mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozijuma, seminara, radionica i ulaganja zajedničkih napora za osiguranje finansijskih sredstava iz vanjskih izvora;
  • Razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta;
  • Izradu zajedničkih istraživačkih projekata;
  • Promociju individualnih kontakata među akademskim i stručnim kadrom;
  • Razmjenu akademskog i stručnog kadra u redovnim i posebnim edukativnim procesima u kojima strane učestvuju;
  • Izradu programa usavršavanja akademskog i stručnog kadra;
  • Poticaj aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije;
  • Proučavanje problema od zajedničkog interesa i pronalaženje najboljih načina njihovog rješavanja.

Uz potpisivanje sporazuma o saradnji realizovana je i edukativna posjeta studenata treće godine Fakulteta Kazneno popravnom zavodu u Sarajevu te odjeljenju ovog zavoda smještenog u Ustikolini. Ovo je bila izuzetna prilika da se studenti neposredno upoznaju sa organizacijom, kapacitetima te programima resocijalizacije osuđenika u ovoj instituciji. U narednom periodu očekuje se veći broj aktivnosti u realizaciji sporazuma a posebno u naučnoistraživačkim poduhvatima studenata Fakulteta pri izradi završnih, magistraskih i doktorskih radova.

Prikaži jos vijesti

Dobrodošli!

Dobro došli na stranice Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije


OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

Obavještavaju se kandidati da je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije uputio molbu rektoru Univerziteta u Sarajevu za odobrenje povećanja upisne kvote na drugom ciklusu studija u akademskoj 2014/2015. godini.

Kada Fakultet dobije odgovor vezano za upućenu molbu, kandidati će biti obaviješteni o eventualnom proširenju rang-liste.

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) PLANU I PROGRAMU


Obavještavaju se studenti, da na osnovu odredbe člana 79. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/2010 – prečišćeni tekst); 

Student ima pravo da završi studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa tog studenta, odnosno prije stupanja na snagu ovog Zakona, uz obavezu da započeti studij završi najkasnije do 30.09.2015. godine. 

Nakon isteka ovoga roka student nastavlja studij prema Bolonjskom procesu.


Brošura

Informacije za brucoše


Flayer

Informacije za brucoše


 

Guide

Information about Faculty 


 

Prijedlog mjera

za preventivno suzbijanje koruptivnih pojava na Univerzitetu u Sarajevu


Literatura za studij

Predložena literatura za I i II ciklus studija
Google Apps

Pristup sistemu 

Provjera statusa sistema 

Dokumentacija i pomoć 


Zanimljivosti

Logo Fakulteta

Dizajniran je tako da se može koristiti i kao logotip (kada je u grafičko rješenje uključen i naziv Fakulteta). Plava boja je izabrana iz više razloga: uz žutu to je osnovna boja zastave Bosne i Hercegovine čime naglašavamo našu orijentaciju prema čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, nadalje plava boja se tradicionalno veže uz kriminalistiku i srodne nauke. Sam logo je sastavljen od stilizovanih početnih slova naziva Fakulteta obezbjeđujući povezanost logoa i institucije koju predstavlja. Slova su kombinovana na način da formiraju simboličku raskrsnicu u više smjerova, što predstavlja multidimenzionalnost i višestrukost oblasti kojima se Fakultet bavi i proučava. Logo ne posjeduje granice jer smo i time željeli naglasiti otvorenost i želju za konstantnim naučnim doprinosom.

Dekan

Prvi dekan Fakulteta je bio Prof. dr. Mehmed Kenović.

FKN/FKKSS

Fakultet kriminalističkih nauka (kako se po osnivanju zvao Fakultet) je prva i dugo vremena jedina civilna institucija u regionu koja proučava i podučava oblast kriminalistike.