FKKSS Facebook FKKSS web On-line oglasne ploce FKKSS Info Organizacija studija

Novosti

Gospodin Arturas Kemezysu sa Evropskog policijskog koledza (CEPOL) posjeti je Fakultet 07.10.2014. godine. Tom prilikom naš Dekan i gospodin Kemezysu su razmjenili iskustava i razgovarali o saradnji CEPOLA i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

U ponedjeljak 22.09.2014 godine u studijskoj posjeti Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije nazočila je delegacija Eastern Kentucky Univerziteta na čelu sa profesorom Chuk Fieldsom. Dekan Korajlić, prodekan Ahić i drugi nastavnici sa gostima su razgovarali o mogućnostima akademske saradnje sa posebnim naglaskom na razmjenu studenata ovih sada partnerskih institucija.
     
     

...

Dobrodošli!

Dobro došli na stranice Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije


OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

Obavještavaju se kandidati da je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije uputio molbu rektoru Univerziteta u Sarajevu za odobrenje povećanja upisne kvote na drugom ciklusu studija u akademskoj 2014/2015. godini.

Kada Fakultet dobije odgovor vezano za upućenu molbu, kandidati će biti obaviješteni o eventualnom proširenju rang-liste.

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) PLANU I PROGRAMU


Obavještavaju se studenti, da na osnovu odredbe člana 79. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/2010 – prečišćeni tekst); 

Student ima pravo da završi studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa tog studenta, odnosno prije stupanja na snagu ovog Zakona, uz obavezu da započeti studij završi najkasnije do 30.09.2015. godine. 

Nakon isteka ovoga roka student nastavlja studij prema Bolonjskom procesu.


Brošura

Informacije za brucoše


Flayer

Informacije za brucoše


 

Guide

Information about Faculty 


 

Prijedlog mjera

za preventivno suzbijanje koruptivnih pojava na Univerzitetu u Sarajevu


Literatura za studij

Predložena literatura za I i II ciklus studija
Google Apps

Pristup sistemu 

Provjera statusa sistema 

Dokumentacija i pomoć 


Zanimljivosti

Logo Fakulteta

Dizajniran je tako da se može koristiti i kao logotip (kada je u grafičko rješenje uključen i naziv Fakulteta). Plava boja je izabrana iz više razloga: uz žutu to je osnovna boja zastave Bosne i Hercegovine čime naglašavamo našu orijentaciju prema čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, nadalje plava boja se tradicionalno veže uz kriminalistiku i srodne nauke. Sam logo je sastavljen od stilizovanih početnih slova naziva Fakulteta obezbjeđujući povezanost logoa i institucije koju predstavlja. Slova su kombinovana na način da formiraju simboličku raskrsnicu u više smjerova, što predstavlja multidimenzionalnost i višestrukost oblasti kojima se Fakultet bavi i proučava. Logo ne posjeduje granice jer smo i time željeli naglasiti otvorenost i želju za konstantnim naučnim doprinosom.

Dekan

Prvi dekan Fakulteta je bio Prof. dr. Mehmed Kenović.

FKN/FKKSS

Fakultet kriminalističkih nauka (kako se po osnivanju zvao Fakultet) je prva i dugo vremena jedina civilna institucija u regionu koja proučava i podučava oblast kriminalistike.